Steps Of Rhythm

Shamna Kasim
2014
© ANOOP B VYAS PHOTOGRAPHY

Lavanya Ananth
© ANOOP B VYAS PHOTOGRAPHY

Lavanya Ananth
© ANOOP B VYAS PHOTOGRAPHY

Lavanya Ananth
© ANOOP B VYAS PHOTOGRAPHY

Lavanya Ananth
© ANOOP B VYAS PHOTOGRAPHY

Lavanya Ananth
© ANOOP B VYAS PHOTOGRAPHY

Meenakshi Srinivasan
© ANOOP B VYAS PHOTOGRAPHY

Meenakshi Srinivasan
© ANOOP B VYAS PHOTOGRAPHY

Meenakshi Srinivasan
© ANOOP B VYAS PHOTOGRAPHY

Meenakshi Srinivasan
© ANOOP B VYAS PHOTOGRAPHY

Meenakshi Srinivasan
© ANOOP B VYAS PHOTOGRAPHY

Mythili Prakash
© ANOOP B VYAS PHOTOGRAPHY

Mythili Prakash
© ANOOP B VYAS PHOTOGRAPHY

Mythili Prakash
© ANOOP B VYAS PHOTOGRAPHY

Mythili Prakash
© ANOOP B VYAS PHOTOGRAPHY

Narthaki Nataraj
© ANOOP B VYAS PHOTOGRAPHY

Narthaki Nataraj
© ANOOP B VYAS PHOTOGRAPHY

Narthaki Nataraj
© ANOOP B VYAS PHOTOGRAPHY

Sree Lakshmi Govardhanan
© ANOOP B VYAS PHOTOGRAPHY

Sree Lakshmi Govardhanan
© ANOOP B VYAS PHOTOGRAPHY

Sree Lakshmi Govardhanan
© ANOOP B VYAS PHOTOGRAPHY

Sree Lakshmi Govardhanan
© ANOOP B VYAS PHOTOGRAPHY

Renjith and Vijna 
© ANOOP B VYAS PHOTOGRAPHY

Renjith and Vijna 
© ANOOP B VYAS PHOTOGRAPHY

Sudha Chandran 
© ANOOP B VYAS PHOTOGRAPHY 

Kathakali
© ANOOP B VYAS PHOTOGRAPHY
11-03-12

Lakshmi Gopalaswami
© ANOOP B VYAS PHOTOGRAPHY
11-03-12

Rajasooyam 
14-02-12 
Anoop B Vyas Photography

Rajasooyam 
14-02-12 
Anoop B Vyas Photography

Rajasooyam 
14-02-12 
Anoop B Vyas Photography

10-09-11
Anoop B Vyas Photography

Karthika Menon
10-09-11
Anoop B Vyas Photography

Karthika Menon
10-09-11
Anoop B Vyas Photography

Karthika Menon
10-09-11
Anoop B Vyas Photography